Ukončené DMS zbierky.

DMS VODIACIPES

Ukončená

Finančné prostriedky z verejnej zbierky budú použité na dofinancovanie kompletnej starostlivosti o účelový chov psov so špeciálnym výcvikom, nakoľko náklady na starostlivosť o jedného psa od perinatálneho obdobia, cez výchovu, výcvik až…...

Viac informácií Webstránka

DMS ADRA

Ukončená

Humanitárna a rozvojová pomoc na Slovensku aj v zahraničí na vybraných projektoch, v závislosti od objemu získaných finančných prostriedkov, či už je to pomoc počas pandémie koronavírusu, zakladanie dobro centier…...

Viac informácií Webstránka

DMS VIANOCE

Ukončená

Cieľom projektu je pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným deťom, ktoré sa chcú venovať hudbe, a dopomôcť k vzdelaniu.   Trvanie: 18.12.2021-17.12.2022...

Viac informácií Webstránka

DMS PON

Ukončená

Propagácia činnosti multiodborovej bezplatnej odbornej pomoci obetiam a svedkom trestných činov, propagácia Linky pomoci – non-stop pre krízové poradenstvo obetiam, osveta o hodnote a dôstojnosti života v každej etape súdneho procesu.   Trvanie:…...

Viac informácií Webstránka

DMS NADACIAMARKIZA

Ukončená

Našou snahou je získavať finančné prostriedky pre nami realizované projekty s vybranými organizáciami z tretieho sektora či nemocníc a zdravotníckych zariadení, a zároveň sa usilujeme o získavanie prostriedkov na rozvoj…...

Viac informácií Webstránka

DMS PRIBEHY

Ukončená

Všeobecný verejnoprospešný účel, na ktorý sa bude DMS zbierka vykonávať bude spočívať v rozvoji, ochrane a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosti. Natáčanie a archivovanie rozhovorov s pamätníkmi/čkami bývalých totalitných…...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Ukončená

Naše občianske združenie od svojho vzniku pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, častokrát na hranici chudoby. Nemajú finančné prostriedky na úhradu základných životných potrieb, nájmu, energie, častokrát na…...

Viac informácií Webstránka

DMS NUCUS

Ukončená

Cieľom projektu je získať dostatok finančných prostriedkov a z výnosu zbierky podporiť konkrétne menšie aktivity realizované občianskym združením NUCUS. Zo získaných prostriedkov plánujeme napr. napĺňaním poslania ochrany kultúrnych hodnôt dopomôcť k zrealizovaniu…...

Viac informácií Webstránka

DMS TABOR

Ukončená

Cieľom projektu je pokračovať v úspešných bezplatných terapeutických pobytových táboroch pre onkologicky choré deti, zvyšovať frekvenciu návštev vyškolených dobrovoľníkov v nemocniciach s programom GO! pre deti, ktoré nemôžu opustiť nemocnicu, pokračovať v school…...

Viac informácií Webstránka

DMS SMADMO

Ukončená

Pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodinám. Kondičné cvičenia ani jedna zdravotná poisťovňa neprepláca a tie najviac pomáhajú v progrese pohybu. Dofinancovanie ročných nákladov, na ktoré tieto rodiny nemajú. Trvanie:1.9.2021-31.12.2021...

Viac informácií Webstránka

DMS UTULOK

Ukončená

Našim hlavným cieľom je pomoc nechceným, týraným a túlavým psom a podpora humánneho využitia schopností týchto psov pre potreby ľudí. Získané finančné prostriedky použijeme na úhradu faktúr za veterinárnu starostlivosť,…...

Viac informácií Webstránka

DMS DUKAT

Ukončená

Hlinený dukát je určený pre záujemcov, ktorí chcú núdznych ľudí podporiť správnym spôsobom. Za jedno euro si široká verejnosť má možnosť ho zakúpiť v trnavských kostoloch, v informačnom stredisku v…...

Viac informácií Webstránka

DMS VINCENT

Ukončená

Cieľom tohtoročnej zbierky je z výnosu podporiť konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku, ale i na Slovensku Vyzbierané prostriedky…...

Viac informácií Webstránka

DMS LABKY

Ukončená

Získané finančné prostriedky sa použijú na úhradu faktúr za veterinárnu starostlivosť, nákup krmiva, zdravotníckych pomôcok, pomôcok a liečiv. Trvanie:7.6.2021-30.5.2022...

Viac informácií Webstránka

DMS TESCO

Ukončená

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami…...

Viac informácií Webstránka

DMS STOTINKA

Ukončená

STOTINKA – je celoročná kampaň, ktorú chceme komunikovať v komunite, v ktorej pôsobíme a v širšom okolí s cieľom získať finančnú podporu viacerých pravidelných darcov, ktorí by prispievali stotinou zo svojho príjmu na podporu charitatívnych,…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...