Ako postupovať

5 krokov k úspešnému podaniu projektu do DMS alebo ako rýchlo zistíte, či je mechanizmus DMS pre Vás

DMS je pre nás, pretože: 

a) sme právnická osoba nezriadená za účelom podnikania a zriadená na základe súkromného práva,

b) vznikli sme najneskôr v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom chceme podať projekt,

c) vykonávame verejnoprospešnú činnosť,

d) na web stránke či inom verejne prístupnom mieste každoročne zverejňujeme výročnú správu,

e) sme schopní zabezpečiť realizáciu projektu, t.j. máme k dispozícii personálne a odborné kapacity,

f) máme jasnú komunikačnú stratégiu a skúsenosti s medializáciou našich projektov,

e) máme rozhodnutie o registrácii verejnej zbierky prostredníctvom darcovských správ SMS (v súlade s platnou legislatívnou).

So všetkými bodmi plne súhlasíte? To nás teší! V tom prípade pokračujte ďalej!

Máme projekt, ktorý je širšieho spoločenského dopadu, verejnoprospešný a má jasne špecifikovaný účel a spôsob využitia vyzbieraných finančných prostriedkov. 

Skvelé! Tak ďalej!

Dodržiavame všetky (zákonmi) stanovené povinnosti!

Výborne! Tak nám priložte kópiu notárskej zápisnice, že ste zaregistrovaný ako prijímateľ osobitného (2%) podielu zaplatenej dane v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR. Ak nie ste registrovaný ako prijímateľ, doložte doklady dokumentujúce, že nemáte nedoplatok na dani a povinnom poistnom a potvrdenie, že máte zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Máme jasnú predstavu, na aký účel chceme zbierať financie!

Skvelé! Dopíšte to do Registračného formulára, časť A.

Vieme, ako oslovíme ľudí, aby nám poslali DMS!

Výborne! Vyplňte to do Registračného formulára, časť B.

Ak si nie ste istí s odpoveďou na niektorú otázku alebo máte pochybnosti, či spĺňate všetky stanovené kritériá, odporúčame vám dané nejasnosti vopred konzultovať vo Fóre donorov. Všetky Vaše otázky zodpovie písomne alebo telefonicky:

Kontaktná osoba:

Ľubica Ďurďovič, durdovic@donorsforum.sk, 0908 592 415

Upozornenia

* Počas realizácie projektu musí mať organizácia verejnú zbierku registrovanú MV SR:

  • s možnosťou konať zbierku aj prostredníctvom zasielania darcovských správ SMS
  • Rozhodnutie MV SR o registrácii zbierky musí obsahovať spôsob vykonávania zbierky prostredníctvom zasielania SMS (DMS) správ na krátke číslo 877; cena jednej SMS správy bude 5 € a získané finančné prostriedky vo výške minimálne 96 % z ceny SMS odvedú operátori prostredníctvom Fóra donorov na účet verejnej zbierky.
  • Projekt MNO musí mať relevantný, krátky (najlepšie jednoslovný) a výstižný názov pre účely pridelenia DMS HESLA.
  • Každá MNO, ktorá sa do DMS zapojí, musí dodržiavať zmluvné podmienky a zverejňovať informácie o použití získaných prostriedkov.
  • Ak chce MNO realizovať viacero zbierok cez mechanizmus DMS, musí podať každý projekt samostatne.
  • Komunikačný plán kampane , ktorý je súčasťou Registračného formulára (časť B) musí obsahovať už dohodnuté formy a rozsah medializácie. V prípade,  že je MNO v čase podania projektu s médiami v rokovaní, a teda forma a rozsah medializácie nie je potvrdená,  je potrebne tieto skutočnosť vo formulári jasne vyznačiť ako „nepotvrdené“ alebo „v riešení“.

Skúsenosti zo zbierok

1. Čo vám priniesla skúsenosť s DMS?

 Získali sme šancu osloviť väčší počet darcov, ktorí môžu bez väčšej námahy podporiť našu zbierku a taktiež sa aj veľký počet ľudí dozvie o nás.
Organizácia muskulárnych dystrofikov

 Karpatská nadácia využila mechanizmus DMS jeden krát, keď vyhlásila verejnú zbierku na obnovu hradu Krásna Hôrka, ktorý bol zničený požiarom 10. marca 2012. Ako dlhoročná členka výkonnej rady FD som mechanizmus teoreticky dobre poznala a odporúčala som ho každému. Až pri tejto priamej skúsenosti som však zistila, aký je to jednoduchý a účinný nástroj individuálnej filantropie, prístupný každému.
Karpatská nadácia

 Skúsenosť z DMS nám priniesla poznanie, že človek pre dobro veci musí využiť všetky prostriedky, ktoré sú dostupné a správne.
Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku

2. Ako ste využili získané prostriedky?

 Získané financie používame na podporu členov organizácie, ktorým prispievame na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré štát nehradí v plnej výške, alebo ich nehradí vôbec.
Organizácia muskulárnych dystrofikov

 Prostriedky vyzbierané prostredníctvom mechanizmus DMS sa zlučujú s prostriedkami vyzbieranými prostredníctvom iných nástrojov. Použijú sa na tie práce spojené s úpravou, opravou a rekonštrukciou interiéru hradu a zbierkových predmetov, ktoré nebudú pokryté príjmom z poistného krytia. O výške vyzbieraných prostriedkov a o použití financií bude Karpatská nadácia informovať priebežne a samozrejme aj po ukončení zbierky.
Karpatská nadácia

 Získané prostriedky z DMS išli do veľkej miery na fond pre misijných dobrovoľníkov. Zistili sme totiž, že okrem finančných darov, ktoré dávame krajinám, treba aj ľudí, ktorí do krajiny prídu a naučia
miestnych obyvateľov – v našom prípade- efektívnejšiemu poľnohospodárstvu, lepšiemu využitiu ich prírodných prostriedkov, základom hygieny. Hlavne mladí ľudia u nás boli otvorení ísť do týchto krajín (Haiti, Honduras), no zväčša im chýbali finančné prostriedky. Preto sme sa pokúsili založiť pre nich fond, ktorý by im hradil aspoň niektoré nevyhnutné náklady. Ďalšia časť peňazí išla priamo na projekt na Haiti.
Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku

3. Máte nejaký trik, o ktorý by ste sa chceli podeliť s ostanými – ako môže zbierka lepšie fungovať?

 Veľkou mediálnou podporou pre nás je Koncert belasého motýľa, prostredníctvom ktorého dokážeme osloviť mladých ľudí a médiá.
Organizácia muskulárnych dystrofikov

 Bez dobre nastavenej komunikačnej kampane nefunguje žiadny nástroj.  My sme si kampaň napriek krátkosti času a urgentnosti situácie dobre pripravili a následne sa nám pomerne jednoducho pracovalo. Komunikácii veľmi pomohlo partnerstvo s Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorá vysielala spoty kampane počas niekoľkých týždňov v jej úvode. Keďže sme od začiatku verejne komunikovali, že vyzbierané prostriedky chceme všetky použiť na vyššie spomenutý účel, prihlásilo sa nám veľa ľudí, poskytovateľov služieb, ktorí nám ponúkli svoje práce bez nároku na honorár. 
Karpatská nadácia

 Používame heslo – Cena Jednej DMS- jedlo pre chudobného na jeden deň. To nie je trik, ale cenové porovnanie.
Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...