DMS KOLEDA

Aktívna

Cieľom projektu je pomôcť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným deťom, ktoré sa chcú venovať hudbe, a dopomôcť im k vzdelaniu.   Trvanie: 16.12.2023-30.9.2024...

Viac informácií Webstránka

DMS NKS

Aktívna

Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na úhradu veterinárnej starostlivosti a ošetrenia, nákup krmiva, liekov a zdravotníckeho materiálu.   Trvanie: 1.12.2023-30.11.2024...

Viac informácií Webstránka

DMS DOBRYSKUTOK

Aktívna

Cieľom projektu je priebežne získavať finančné prostriedky na realizáciu aktivít Nadácie Dobrý skutok. Rozsah a veľkosť projektov priamo súvisí s výškou získavaných finančných prostriedkov. Vzdelávací projekt pre triedy/školy – online/osobne formou prednášok…...

Viac informácií Webstránka

DMS UTULOK

Aktívna

Získané finančné prostriedky sa použijú na úhradu faktúr za veterinárnu starostlivosť, nákup krmiva, zdravotníckych pomôcok, pomôcok a liečiv.   Trvanie: 1.11.2023-31.10.2024...

Viac informácií Webstránka

DMS PRIBEHY

Aktívna

Cieľom projektu je rozvinúť činnosť online archívu www.memoryofnations.eu, prostredníctvom ktorého chceme sprístupniť bádateľom, ako aj širokej medzinárodnej verejnosti prehľadnou a zrozumiteľnou formou individuálne svedectvá pamätníkov/čiek významných dejinných udalostí dvadsiateho storočia,…...

Viac informácií Webstránka

DMS NADACIAMARKIZA

Aktívna

Nadviazaním dlhodobých partnerských pracovných vzťahov s renomovanými mimovládnymi organizáciami či zdravotníckymi zariadeniami, budeme podporovať nimi vytvorené projekty a ich činnosť, zameranú na podporu a pomoc deťom. Zároveň budeme podporovať iniciatívy…...

Viac informácií Webstránka

DMS SVIECKA

Aktívna

Našim cieľom je propagácia úcty k zomrelým nenarodeným deťom, osveta o hodnote života od počatia po prirodzenú smrť. Hlavnou myšlienkou celej kampane Sviečka za nenarodené deti je šírenie úcty k…...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Aktívna

Naše občianske združenie od svojho vzniku pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, častokrát na hranici chudoby. Nemajú finančné prostriedky na úhradu základných životných potrieb, nájmu, energie, častokrát na…...

Viac informácií Webstránka

DMS LABKY

Aktívna

Cieľom projektu aj nášho združenia je pomoc zvieratám, úhrada veterinárnej starostlivosti, krmiva, pomôcok, zdravotníckych pomôcok a liečiv pre zvieratá. Trvanie: 1.7.2023-30.6.2024 ...

Viac informácií Webstránka

DMS BASKETBAL

Aktívna

Cieľom projektu je: 1. dať možnosť športovať telesne postihnutým ľuďom – mládeži i dospelým, 2. vytvoriť slovenskú reprezentáciu basketbalu na vozíčkoch, 3. uvedomiť spoločnosť o nerobení rozdielov medzi zdravými a…...

Viac informácií Webstránka

DMS APPA

Aktívna

Myšlienkou projektu je, že z každého športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia sa môže stať charitatívne. Organizátor podujatia, ktorý sa rozhodne pomôcť uverejní informáciu o možnosti zasielať darcovské správy APPA účastníkom…...

Viac informácií Webstránka

DMS KALVARIA

Aktívna

Projekt dokončenia obnovy banskoštiavnickej Kalvárie bol vzhľadom na mieru poškodenia jednotlivých objektov predpokladaný na cca 10-12 rokov. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku ktorá dominuje mestu UNESCO, jej zapísanie do zoznamu…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...