Členovia

Riadni členovia

Karpatská nadácia

Nadácia otvorenej spoločnosti OSF

Nadácia pre deti Slovenska

Slovenská humanitná rada

Nadácia – Centrum súčastného umenia

Slovensko-český ženský fond

Stredoeurópska nadácia

 

ČESTNÍ ČLENOVIA

Čestné členstvo Fóra donorov môže byť udelené právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá výraznou mierou prispela k rozvoju filantropie, na písomný návrh člena združenia, pozorovateľa alebo čestného člena.

Čestnými členmi Fóra donorov sú:

Clare Brooks

Jan Erik Surotchak

Filip Vagač

Krystyna Wolniakowski

Tamás Scsaurszki

Kancelária Kanadského veľvyslanectva

„Od samotného začiatku som vnímal FD ako jednu z kľúčových platforiem. Komunikáciu medzi donormi, ich koordináciu a spoluprácu som chápal ako dôležitú súčasť vytvárania vzájomných väzieb v sektore. Víziu Fóra som videl hlavne v dvoch rovinách. Vonkajšia sa týkala diskusií o budúcnosti sektora, spolupráce a koordinácii pri rozdeľovaní financií, čo malo nepriamo vplyv aj na jednotlivé trendy rozvoja neziskového prostredia na Slovensku. Vnútorná sa týkala viac samotného “grantmakingu” a etických štandardov, ktoré musí každý donor dodržiavať a ktoré sa museli postupne zaviesť do života aj na Slovensku. Myslím, že FD sa postupne darí napĺňať obidve roviny“

Filip Vagač, spoluzakladateľ Fóra donorov, splonomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

„Najlepšie spomienky mám spojené s obdobím, keď bolo Fórum donorov vytvorené a ja som v ňom pracoval. Bolo to niekedy v roku 1997 alebo trochu skôr, teda v čase, keď naša práca bola neuveriteľne vzrušujúca a vyzývajúca. Konštruktívne a tvorivé myslenie v tom čase prebiehalo v celom Treťom sektore. Všetci donori sme boli nútení rozmýšľať, ako vytvoriť fórum, ktoré by nám pomohlo zlepšiť využitie našich zdrojov na podporu rozvoja “mimovládiek” na Slovensku. Všetci sme pracovali na báze konsenzu, spoločnej vízie, a popritom sme zažili aj veľa zábavy“

Jan Erik Surotchak, zakladateľ Fóra donorov

Pri prvých krokoch nám nesmierne pomohli Clare Brooks a Krystyna Wolniakowski. Nachádzali spolu s nami odpovede na mnohé otázky a nezištne nám odovzdávali svoje skúsenosti.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...