Etický kódex firemného darcu

Preambula

Klub firemných darcov je prestížnym združením firiem, ktorých spoločným cieľom je podporovať rozvoj firemnej filantropie a propagovať zodpovedné darcovstvo v Slovenskej republike. Klub vznikol na základe iniciatívy Fóra donorov a zakladajúcich členov. Klub začal svoju činnosť v marci 2006.

Pod pojmom firemná filantropia rozumieme angažovanosť podnikateľského subjektu v spoločnosti, v ktorej pôsobí alebo na ktorú majú jeho podnikateľské aktivity vplyv. Táto angažovanosť je nezištná a môže zahŕňať viaceré druhy aktivít, ako napríklad finančné a nefinančné darcovstvo, vytváranie partnerstiev či dobrovoľníctvo zamestnancov. Ide o činnosť zameranú na podporu verejnoprospešných cieľov.

Cieľom Etického kódexu firemného darcu je stanoviť žiaduce štandardy a definovať súbor pravidiel formujúcich a rozvíjajúcich základné princípy etického správania sa firemných darcov.

Etický kódex nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, ale je základným dokumentom princípov správania sa zodpovedného firemného darcu. Je súborom pravidiel sprísňujúcich a doplňujúcich zákonné a iné právne predpisy.


Povinnosti firemného darcu

 1. Firemný darca sa pravidelne vzdáva časti svojho zisku v prospech verejnoprospešnej činnosti.
 2. Firemný darca sa chová zodpovedne ku svojim zamestnancom, klientom a spoločnosti, v ktorej pôsobí, aby nenarušil dobrú povesť Klubu.
 3. Firemný darca podporuje verejnoprospešné aktivity systematicky, transparentne, proaktívne a dlhodobo, bez žiadosti o reklamné a iné daňovo uznateľné protiplnenie. Finančnú i nefinančnú podporu vždy potvrdzuje darovacou zmluvou s príjemcom daru.
 4. Firemný darca využíva široké spektrum možností podpory verejnoprospešných aktivít, a to tak finančného, ako aj nefinančného charakteru.
 5. Firemný darca pravdivo, riadne a včas informuje svojich zamestnancov, verejnosť a ostatných členov Klubu firemných darcov o prospešných aktivitách, ktoré vyvíja smerom k spoločnosti vo všetkých oblastiach. Na propagáciu týchto aktivít vždy volí etické prostriedky. Vo svojej výročnej správe vyčísli významné poskytnuté dary.
 6. Firemný darca podporuje rôzne formy firemného darcovstva, ako aj dobrovoľníctvo svojich zamestnancov, a aktívne pristupuje k všeobecnému rozvoju firemného darcovstva v SR.
 7. Firemný darca spravidla zverejňuje kritériá a oblasti, ktoré sú pri jeho rozhodovaní o podpore verejnoprospešných aktivít smerodajné. Informácie o týchto pravidlách sú verejnosti a externým žiadateľom o podporu ľahko dostupné.
 8. Firemný darca dbá na to, aby bol proces rozhodovania o poskytovanej podpore riadny a objektívny.
 9. Firemný darca vychádza pri svojej podpore zo spoločenských potrieb. Aktívne vyhľadáva možnosti podpory nových, inovatívnych a potrebných projektov. Mimovládne neziskové organizácie a ich predstaviteľov rešpektuje ako rovnocenných partnerov.
 10. Firemný darca ochraňuje intelektuálne hodnoty, ktoré žiadateľ o podporu vložil do predložených projektov, a dbá na to, aby nápady žiadateľa (ich časti) neboli využité v prospech iného subjektu bez vedomia autora.
 11. Firemný darca informuje o svojich filantropických aktivitách transparentne a poctivo a nezavádza verejnosť, mimovládne neziskové organizácie, svojich zamestnancov ani ostatných členov Klubu.
 12. Porušenie Etického kódexu firemného darcu môže viesť k vylúčeniu člena z Klubu firemných darcov. K vylúčeniu dôjde až po riadnom prešetrení.

Etický kódex firemného darcu je pre všetkých členov Klubu firemných darcov pri Fóre donorov záväzný.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...