Etické Princípy Fóra Donorov

Preambula

Členovia Fóra donorov sa hlásia k nižšie uvedeným princípom. Rešpektujú ich a považujú ich za záväzné pre svoju činnosť. Princípy môžu tiež poslúžiť ako inšpirácia, výzva či odporúčanie pre ostatné nadácie a organizácie poskytujúce dary či uvažujúce o darcovstve. Filantropia je činnosť zameraná na dosiahnutie verejnoprospešných cieľov, predstavuje pomoc formou finančných a nefinančných prostriedkov.

Základné etické princípy, ku ktorým sa členovia Fóra donorov hlásia:

Integrita

(súlad medzi sľubom a výkonom)

 • Členovia FD zrozumiteľne definujú svoje poslanie, ciele a programy, dodržiavajú ich a dbajú o to, aby boli verejne známe.
 • Členovia FD dôsledne dodržiavajú  a rešpektujú všetky zákony a právne normy SR.
 • Členovia FD propagujú svoju činnosť etickým spôsobom a etickými prostriedkami.

Otvorenosť a transparentnosť

 • Členovia FD rešpektujú vôľu svojich darcov a plne ich informujú o použití zverených prostriedkov.
 • Transparentnosť je základným princípom darcovstva. Verejnosť má právo byť informovaná o činnosti člena FD. Pre verejnosť prístupné informácie sú: finančné zdroje; zloženie správnych, výkonných a kontrolných orgánov; štatút; poslanie a ciele; grantová politika; grantový proces –  pravidlá pre prijímanie žiadostí o grant, pravidlá pre prerokúvanie žiadostí, grantové podmienky vyhlásených programov, výsledky grantových kôl; výročné správy; finančné správy; správy audítorov alebo obdobné dokumenty, ako aj všetky informácie, ktoré majú k dispozícii a ktorých zverejňovanie nie je limitované iným zákonom.
 • Členovia FD uplatňujú rovnosť príležitostí pre všetkých a poskytujú im včasné a presné informácie.

Zodpovednosť a spoľahlivosť

 • Členovia FD ochraňujú intelektuálne hodnoty vložené žiadateľom do predložených projektov a dbajú o to, aby originálne myšlienky žiadateľov neboli využité v prospech iného subjektu bez vedomia autora.
 • Členovia FD dbajú o ochranu informácií o osobných údajoch žiadateľov, ktoré sú uvedené v  žiadostiach o podporu.
 • Členovia FD pracujú efektívne, zabezpečujú primerané využitie finančných a ľudských zdrojov.
 • Členovia FD zabezpečujú primeranú internú kontrolu rozhodovacích procedúr, finančných a ľudských zdrojov a v súvislosti s tým vykonávajú interný monitoring, hodnotia svoju činnosť a programy.
 • Členovia FD konajú vždy s vedomím zodpovednosti za celkový obraz a vývoj neziskového sektora.

Nestrannosť

Členovia FD pristupujú k uchádzačom o podporu i podporeným  prísne nestranne.

Každý člen FD dôsledne dbá o vylúčenie možného konfliktu záujmov (správne a rozhodovacie orgány, rozhodovacie postupy, účelné a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami). 

Nestraníckosť

 • Členovia Fóra donorov nepodporujú politické strany, vystupujú a rozhodujú prísne nadstranícky.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...