Stanovy

Fóra donorov

záujmového združenia právnických osôb so sídlom v Bratislave, Baštová 5

Členská schôdza Fóra donorov schválila 3. februára 2012  zmenu stanov Fóra donorov ako záujmového združenia právnických osôb v nasledujúcom znení:

Článok I.

Názov združenia

Názov združenia: Fórum donorov (ďalej len „združenie“) so skratkou „FD“

Článok II.

Sídlo združenia

Sídlo združenia: Baštová 5, 811 03 Bratislava

Článok III.

Doba trvania združenia

Združenie je založené na dobu neurčitú.

Článok IV.

Predmet činnosti združenia

Združenie bude slúžiť svojim členom:

 • poskytovaním informácií potrebných na efektívnu činnosť členov združenia ako poskytovateľov grantov;
 • na výmenu informácií o činnosti a zámeroch jednotlivých členov združenia;
 • na spoluprácu s obdobnými združeniami v zahraničí;
 • na konzultácie o možnostiach zlepšenia legislatívy týkajúcej sa poskytovania a prijímania grantov, o otázkach právneho a ekonomického postavenia nadácií a iných poskytovateľov grantov;
 • na presadzovanie spoločných cieľov týkajúcich sa činnosti členov združenia;
 • vykonávaním publikačnej a vydavateľskej činnosti v súlade s cieľmi združenia;
 • poskytovaním služieb súvisiacich s predmetom činnosti združenia.

Článok V.

Orgány združenia

Orgány združenia tvoria

 • Valné zhromaždenie
 • Členská schôdza
 • Výkonná rada
 • Výkonný riaditeľ

Článok VI.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je orgán združenia, ktorý slúži ako fórum pre rokovanie a diskusiu o záležitostiach súvisiacich s činnosťou združenia a jeho vzťahmi s obdobnými subjektmi na Slovensku i v zahraničí.

Členmi Valného zhromaždenia je po jednom zástupcovi členov združenia, pozorovateľov a čestných členov združenia.

Valné zhromaždenie zvoláva predseda Výkonnej rady písomnou pozvánkou, ktorá je doručená:

 • členom,
 • pozorovateľom,
 • čestným členom,
 • iným subjektom podľa rozhodnutia Členskej schôdze, a to najmenej 10 dní pred dňom konania sa zasadnutia Valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie je oprávnené prijímať odporúčania pre činnosť ostatných orgánov združenia.

Valné zhromaždenie volí svoje orgány, ktorými sú predseda zasadnutia Valného zhromaždenia a zapisovateľ. Valné zhromaždenie otvára a vedie predseda Výkonnej rady a po svojom zvolení predseda zasadnutia Valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za účasti najmenej polovice zástupcov členov združenia a najmenej polovice zástupcov pozorovateľov združenia. Každý člen Valného zhromaždenia má jeden hlas. Na prijatie odporúčania je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Valného zhromaždenia.

Priebeh zasadnutí Valného zhromaždenia zachytáva zápisnica podpísaná predsedom zasadnutia a zapisovateľom.

Článok VII.

Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a skladá sa zo všetkých členov združenia. Člena združenia na schôdzi zastupuje jeho štatutárny orgán alebo ním písomne splnomocnená osoba. Na rokovaní Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj členovia Výkonnej rady a výkonný riaditeľ.

Členská schôdza sa koná najmenej raz ročne. Členskú schôdzu zvoláva výkonný riaditeľ združenia písomnou pozvánkou alebo e-mailom s potvrdením zasielanou každému členovi združenia. Pozvánka (e-mail s potvrdením) musí byť doručená členovi združenia najneskôr 10 dní pred dňom konania sa Členskej schôdze a musí obsahovať najmä deň, miesto a čas konania sa Členskej schôdze, ako aj program navrhovaný Výkonnou radou. Členskú schôdzu je povinný zvolať výkonný riaditeľ aj na základe písomnej žiadosti minimálne 1/3  členov združenia do 15 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti. Súčasťou písomnej žiadosti musí byť aj program Členskej schôdze.

Členská schôdza rozhoduje o:

 • vymenovaní a odvolaní členov Výkonnej rady;
 • zmene stanov združenia;
 • zrušení združenia;
 • prijatí za člena združenia, príp. udelení štatútu pozorovateľa združenia;
 • vylúčení člena zo združenia a odobratí štatútu pozorovateľa;
 • udelení a odobratí čestného členstva v združení;
 • schválení rozpočtu združenia;
 • schválení výročnej správy o hospodárení združenia a účtovnej závierky združenia (prípadne výkazu o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch);
 • výške členských príspevkov;
 • ustanovení ďalších stálych alebo dočasných orgánov združenia (komisií a pod.);
 • všetkých otázkach, ktoré si vyhradí na rozhodovanie.

Zástupcovia členov združenia prítomní na zasadnutí Členskej schôdze sa zapisujú do prezenčnej listiny, ktorej správnosť svojím podpisom potvrdia predseda zasadnutia a zapisovateľ.

Každý člen združenia má pri rozhodovaní Členskej schôdze jeden hlas.

Členská schôdza je uznášaniaschopná pri účasti aspoň polovice všetkých členov združenia. Na rozhodnutie Členskej schôdze sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných hlasov, ak nie je v stanovách uvedené inak. O vymenovaní a odvolaní členov Výkonnej rady, o zmene stanov a o zrušení združenia sa rozhoduje vždy najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Hlasuje sa aklamáciou, ak Členská schôdza  alebo stanovy neurčia inak.

Pri voľbe členov Výkonnej rady dostane každý člen združenia písomný zoznam kandidátov, ktorí splnili podmienky na členstvo vo Výkonnej rade. Voľbu vykoná člen tak, že vyznačí maximálne piatich kandidátov, ktorých navrhuje za členov Výkonnej rady. Kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov, sa stávajú členmi Výkonnej rady.

Členskú schôdzu otvára Výkonný riaditeľ alebo predseda Výkonnej rady, ktorý aj navrhuje orgány Členskej schôdze – predsedu zasadnutia a zapisovateľa. Predseda zasadnutia vedie Členskú schôdzu.

O zasadnutiach Členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda zasadnutia a zapisovateľ.

Členovia Členskej schôdze môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí Členskej schôdze, s výnimkou rozhodnutí podľa bodu 3 písm. a), c), d), e), f). V takom prípade sa návrh uznesenia Členskej schôdze predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom Členskej schôdze predseda Výkonnej rady.

Článok VIII.

Výkonná rada

Výkonná rada má päť členov, ktorí sú volení na tri roky. Členov Výkonnej rady volí Členská schôdza z radov zástupcov členov združenia. Členom Výkonnej rady môže byť fyzická osoba, ktorá je buď štatutárom člena (právnickej osoby) združenia, alebo má od neho písomné poverenie, aby ho zastupovala vo Výkonnej rade.

Každý člen môže navrhnúť päť osôb. Návrh na zaradenie do zoznamu kandidátov na členstvo vo Výkonnej rade sa písomne doručuje Výkonnému riaditeľovi. Návrh obsahuje:

názov člena;

 • meno a priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby – kandidáta;
 • písomný súhlas kandidáta  s nomináciou na voľbu do Výkonnej rady;
 • rv prípade, že fyzická osoba nie je štatutárom člena združenia, písomné poverenie podľa Článku VIII, bod 1.

Každý člen združenia môže podať Členskej schôdzi návrh na odvolanie člena Výkonnej rady. Návrh na odvolanie s odôvodnením podáva člen združenia Výkonnému riaditeľovi.

Výkonnú radu a jej zasadnutia vedie predseda Výkonnej rady, ktorého zo svojho kruhu volia členovia  Výkonnej rady na  obdobie troch rokov. Predseda Výkonnej rady je štatutárny zástupca združenia. Výkonná rada môže určiť za štatutárneho zástupcu aj ďalšieho člena Výkonnej rady, ktorý môže konať za združenie spolu s predsedom Výkonnej rady alebo Výkonným riaditeľom.

Pôsobnosť Výkonnej rady:

 • určuje posudzovateľov pre navrhovaných  členov združenia;
 • volí predsedu Výkonnej rady;
 • ustanovuje si ďalšie stále alebo dočasné orgány združenia (komisie a pod.);
 • menuje a odvoláva Výkonného riaditeľa;
 • prijíma odporúčania pre Výkonného riaditeľa týkajúce sa jeho činnosti a vyjadruje sa k návrhom Výkonného riaditeľa predkladaným na rozhodnutie Členskej schôdzi;
 • pripomienkuje návrh rozpočtu združenia na kalendárny rok pripravený Výkonným riaditeľom a predkladá ho na schválenie Členskej schôdzi;

pripomienkuje výročnú správu o hospodárení združenia a  účtovnú závierku (resp. výkaz o majetku a záväzkoch a prímoch a výdavkoch), vypracované Výkonným riaditeľom, a predkladá ich na schválenie Členskej schôdzi.

Zasadnutia Výkonnej rady zvoláva predseda Výkonnej rady tak, aby sa konali aspoň trikrát ročne. Predseda Výkonnej rady zasiela jednotlivým členom a Výkonnému riaditeľovi písomnú pozvánku tak, aby ju dostali aspoň 10 dní pred konaním sa zasadnutia Výkonnej rady. V mimoriadnych prípadoch je možné lehotu skrátiť. Priebeh zasadnutí Výkonnej rady zachytáva zápisnica, ktorú podpisuje predseda Výkonnej rady a zapisovateľ zvolený na zasadnutí Výkonnej rady.

Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň štyria jej členovia. Na schválenie rozhodnutia Výkonnej rady je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov Výkonnej rady.

Členstvo vo Výkonnej rade zaniká:

 • uplynutím funkčného obdobia;
 • písomným odstúpením predsedovi Výkonnej rady;
 • odvolaním Členskou schôdzou;
 • vyhlásením člena združenia, že člen Výkonnej rady prestáva zastupovať jeho organizáciu;
 • smrťou.

Člen Výkonnej rady môže odstúpiť zo svojej funkcie tým, že to písomne oznámi predsedovi Výkonnej rady alebo Členskej schôdzi. Predseda Výkonnej rady oznamuje odstúpenie z funkcie na zasadnutí Výkonnej rady, ktoré s týmto účelom zvolá. V prípade odstúpenia člena alebo predsedu Výkonnej rady z funkcie, predseda Výkonnej rady alebo Výkonný riaditeľ do 30 dní od oznámenia o odstúpení danej osoby z funkcie zvolá Členskú schôdzu s programom doplnenia členov Výkonnej rady.

Článok IX.

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia.

Výkonného riaditeľa pri založení združenia vymenujú zakladatelia združenia v zakladateľskej zmluve. V ďalšom období je výkonný riaditeľ vymenovávaný a odvolávaný Výkonnou radou.

Výkonný riaditeľ môže zo svojej funkcie odstúpiť tým, že doručí písomné oznámenie o svojom odstúpení Výkonnej rade. Výkonná rada je v takomto prípade povinná do 60 dní vymenovať nového Výkonného riaditeľa združenia.

Do pôsobnosti výkonného riaditeľa okrem úkonov v mene združenia patrí:

 • príprava návrhu stratégie fungovania združenia pre Členskú schôdzu;
 • zabezpečovanie administratívy, vedenie účtovníctva združenia a evidencia členských príspevkov;
 • vykonávanie rozhodnutí Členskej schôdze;
 • predkladanie písomného zoznamu kandidátov na členstvo vo Výkonnej rade;
 • vedenie zoznamov členov, pozorovateľov a čestných členov združenia;
 • ďalšie záležitosti, ktorými ho poverí Členská schôdza a Výkonná rada.

Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach Výkonnej rady s hlasom poradným.

Predseda Výkonnej rady a Výkonný riaditeľ konajú samostatne.

Článok X.

Členstvo v združení a členské príspevky

Kategórie členstva v združení:

 • člen,
 • pozorovateľ,
 • čestný člen.

Členom združenia sa môže stať právnická osoba nezriadená za účelom podnikania, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

 • hlási sa k Etickým princípom združenia, Stanovám a interným predpisom združenia a dodržuje ich;
 • jej činnosť má priamy alebo nepriamy vplyv na mimovládne neziskové organizácie a jej cieľom je prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti v Slovenskej republike;
 • je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou;
 • jednou z jej hlavných činností je poskytovanie grantov tretím osobám;
 • má písomné odporúčanie od troch členov združenia.

Členom združenia sa môže stať právnická osoba, ktorá je členskou organizáciou, a ktorej členovia spĺňajú podmienky uvedené v Článku X., bod 2.

Pozorovateľom v združení môže byť právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

 • jej činnosť má priamy alebo nepriamy vplyv na mimovládne neziskové organizácie v Slovenskej republike a kontakt so združením môže prispieť k efektívnosti činnosti, ktorú pre mimovládne neziskové organizácie vykonáva;
 • hlási sa k Etickým princípom združenia, Stanovám a dodržuje ich;
 • má písomné odporúčanie od jedného člena združenia.
 • Čestné členstvo môže udeliť Členská schôdza fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá výraznou mierou prispela k rozvoju filantropie, na písomný návrh člena združenia, pozorovateľa alebo čestného člena. Písomný návrh musí byť odôvodnený.

Návrh  na  zápis  za člena alebo pozorovateľa podáva štatutárny zástupca Výkonnej rade združenia písomne. Návrh obsahuje:

 • doklad o registrácii právnickej osoby;
 • podklady  preukazujúce  splnenie  bodov  2 a), b), c), d) alebo 3 a), b);
 • písomné odporúčanie od potrebného počtu členov združenia.

Výkonná rada po prijatí návrhu určí troch posudzovateľov, ktorí musia byť tiež členmi združenia. Posudzovatelia sú povinní podať Výkonnej rade združenia písomné stanovisko najneskôr týždeň pred konaním sa Členskej schôdze. Návrhy potenciálnych členov, resp. pozorovateľov, spolu so všetkými prílohami a stanoviskami posudzovateľov budú verejne prístupné pre všetkých členov združenia v sídle združenia a súčasne ich dostane k dispozícii každý člen združenia najneskôr v deň konania sa Členskej schôdze.

Výkonná rada zostaví kandidátsku listinu potenciálnych členov, pozorovateľov a čestných členov združenia a odporučí ju najbližšej Členskej schôdzi na schválenie. O navrhnutých kandidátoch hlasuje Členská schôdza. Hlasovanie sa koná vo dvoch po sebe nasledujúcich kolách. V prvom kole musí za každého potenciálneho člena, resp. pozorovateľa, hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných. V druhom kole musí za nového člena, resp. pozorovateľa, hlasovať dvojtretinová väčšina prítomných, minimálne však nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Prvé kolo môže Členská schôdza vylúčiť.

Voľby nových členov združenia, resp. pozorovateľov, sú tajné.

Výška členských príspevkov, ktoré sú povinní platiť členovia združenia, je odvodená zo sumy grantov udelených za predchádzajúci kalendárny rok.

Členovia platia poplatok v združení za každý začatý kalendárny rok členstva vo výške 0,005 násobku sumy grantov udelených členom združenia za predchádzajúci kalendárny rok (najmenej však 99,58 EUR (3.000,- Sk) a maximálne 663,88 EUR (20.000,- Sk).

V prípade členstva podľa Článku X., bod 3, je členský poplatok vo výške 0,005 násobku sumy grantov udelených členskými organizáciami člena (najmenej však 99,58 EUR (3.000,- Sk) a maximálne 663,88 EUR (20.000,- Sk).

Pozorovateľ platí poplatok v združení vo výške minimálnej hranice člena združenia, t.j. 99,58 EUR(3 000 Sk).

Čestný člen neplatí poplatok v združení.

Zakladajúci členovia sú povinní do siedmich dní po uzavretí zakladateľskej zmluvy združenia písomne oznámiť Výkonnému riaditeľovi celkovú výšku grantov, ktoré udelili za posledný kalendárny rok a počet právnických osôb, ktorým boli tieto granty udelené. V ďalších obdobiach je člen združenia povinný Výkonnému riaditeľovi písomne oznámiť údaje podľa predchádzajúcej vety do dvoch mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka a súčasne písomne vyhlásiť, že udeľovanie grantov je naďalej jeho základnou činnosťou.

Člen združenia je povinný zaplatiť členský príspevok za príslušný kalendárny rok do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. Osoba, ktorá sa má stať členom združenia na základe rozhodnutia Členskej schôdze, je povinná zaplatiť členský príspevok za prvý aj začatý kalendárny rok do 30 dní po tom, čo sa jej oznámi rozhodnutie Členskej schôdze o prijatí za člena. Členstvo nových členov združenia (okrem zakladajúcich členov) vznikne až zaplatením členského príspevku za prvý kalendárny rok ich členstva. Výšku prvého členského príspevku nového člena združenia určí Členská schôdza v rozhodnutí o prijatí za člena združenia v súlade s Článkom X. bod 10.

Článok XI.

Majetok združenia

Majetok združenia tvoria:

 • členské príspevky;
 • dary sponzorov;
 • hmotný majetok združenia;
 • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci  cieľov činnosti združenia;
 • získanie grantov a finančnej podpory;
 • príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku  združenia;
 • výnosy z majetku združenia;
 • príjmy z organizovania verejných zbierok;
 • príjmy z poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti združenia svojim členom.

Už zaplatené členské príspevky sa pri zániku členstva bývalým členom nevracajú (s výnimkou toho, ak ide o zánik členstva pri zrušení združenia, kedy sa postupuje podľa Článku XIV.).

Majetok združenia sa používa len na účely súvisiace s predmetom činnosti združenia podľa Článku IV.

Združenie zodpovedá svojím majetkom za nesplnenie svojich povinností.

Článok XII.

Práva a povinnosti členov združenia   

Člen združenia je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí Členskej schôdze, za podmienok stanovených v týchto stanovách hlasovať na Členskej schôdzi a podávať návrhy orgánom združenia.

Člen združenia má aktívne prispievať k naplneniu poslania združenia a zúčastňuje sa na činnosti združenia, a to najmä účasťou na akciách organizovaných združením, navrhovaním svojich zástupcov do orgánov združenia a pod.

Člen združenia je povinný dodržiavať tieto Stanovy a platiť členské príspevky.

Členstvo v združení môže byť zrušené Členskou schôdzou v nasledujúcich prípadoch:

 • ak člen združenia zanikol, alebo bol na člena združenia vyhlásený konkurz;
 • ak člen združenia písomne požiada Výkonnú radu združenia o zrušenie svojho členstva;
 • ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena združenia, ak porušil stanovy, interné smernice alebo dobrú povesť združenia.

Hrubým porušením povinností člena je:

 • narušenie plnenia cieľov združenia uvedených v článku IV stanov;
 • ak sa člen združenia dostane do omeškania so zaplatením splatného členského príspevku o viac ako o 90 dní;
 • nedodržiavanie Etických princípov a interných smerníc združenia.

Návrh na zrušenie členstva spolu s uvedením dôvodu zrušenia členstva predkladá Výkonná rada združenia alebo člen združenia na najbližšej Členskej schôdzi združenia. K prijatiu rozhodnutia o zrušení členstva je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov združenia. V prípade zániku členstva dobrovoľným sa vzdaním Členská schôdza nehlasuje, ale vezme predmetnú skutočnosť na vedomie. V takomto prípade členstvo v združení zaniká dňom doručenia žiadosti o zrušenie členstva.

Článok XIII.

Konanie v mene združenia, výkonný riaditeľ združenia

Štatutárnym orgánom združenia, ktorý koná v jeho mene, je Výkonný riaditeľ združenia a predseda Výkonnej rady.

Výkonný riaditeľ združenia a predseda Výkonnej rady konajú samostatne a podpisujú sa  v mene združenia tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia pripoja svoj podpis.

Článok XIV.

Zrušenie združenia

O zrušení združenia rozhoduje Členská schôdza, ktorá zároveň schvaľuje návrh likvidátora na naloženie s likvidačným zostatkom.

Združenie môže byť zrušené s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Likvidátora vymenováva a odvoláva Členská schôdza združenia, ktorá rozhoduje aj o jeho odmene.

Vstupom združenia do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu združenia v rozsahu úkonov súvisiacich s likvidáciou.

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu, ktorá tento majetok bude využívať na verejnoprospešné účely. Členská schôdza schvaľuje návrh likvidátora o naložení s likvidačným zostatkom, vrátane výberu neziskovej organizácie.

Na likvidáciu združenia sa inak použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.

Článok XV.

Zmena stanov združenia 

Tieto stanovy sa môžu zmeniť, prípadne zrušiť, len uznesením Členskej schôdze združenia.     

V Bratislave dňa 3. februára 2012

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...