DMS MAKY

Divé maky

Popis projektu

Cieľom projektu je podpora nadaných rómskych detí zo sociálne slabých rodín vo vzdelávaní formou štipendii, mentoringu a organizovaním rôznych vzdelávacích aktivít, workshopov a tréningov. Hlavnou aktivitou je zorganizovanie 8- dňového letného tábora pre 30 mimoriadne nadaných detí a mladých, pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Náplňou kultúrno-vzdelávacieho tábora je zabezpečiť mladým osobnostný rozvoj, v ktorom sa kladie dôraz najmä motiváciu mládeže, zvýšenie  samostatnosti, sebavedomia vo vzťahu k majorite a tiež rozvoj ich talentov a zručností(hudobných, speváckych, tanečných, divadelných, výtvarných, športových, študijných). Tento tábor predstavuje pre deti a mladých vynikajúcu formu aktívne stráveného času v rámci letných prázdnin, s cieľom posúvať sa v pred v školských a umeleckých aktivitách a zároveň sa v nich snažíme rozvíjať zmysel a hrdosť pre vlastnú kultúru a pôvod a tiež napomôcť k ich integrácii do majority.

Trvanie: 23.6.2017-30.4.2018

Detail projektu

  • Organizácia
    Divé maky
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...