Ukončené DMS zbierky.

DMS USMEV

Ukončená

Budovanie a poskytovanie služieb občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Cieľom našej terénnej sociálnej práce je podporiť klientov, aby sa…...

Viac informácií Webstránka

DMS SCLEROSIS

Ukončená

Cieľom projektu získať čo najviac finančných prostriedkov /1.etapa výstavby NCSM – Denný stacionár s rehabilitáciou/a pomôcť tak pacientom so SM /Sclerosis multiplex/ v SR postaviť NCSM – špecializované zariadenie, ktoré bude…...

Viac informácií Webstránka

DMS SANCA

Ukončená

Finančná pomoc slobodným matkám v krízovej a ekonomickej situácii prostredníctvom grantistu OZ Šanca pre nechcených. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS REUMA

Ukončená

Cieľom projektu je pomoc klientom, členom i nečlenom LPRe SR, pacientom s reumatickými diagnózami, aby im toto ochorenie neznižovalo kvalitu doterajšieho života a negatívne ich nepoznačilo v sociálnych a spoločenských…...

Viac informácií Webstránka

DMS PLAMIENOK

Ukončená

Finančná pomoc na zabezpečenie poskytovania paliatívnej starostlivosti pre deti, a podpora rodín, ktoré stratili svoje dieťa, prostredníctvom grantistu Plamienok, OZ. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS NAVRAT

Ukončená

Finančná pomoc náhradným rodinám, ktoré majú v starostlivosti deti z detských domovov prostredníctvom grantistu OZ Návrat. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS NARUC

Ukončená

omoc a podpora detí, ktoré boli týrané, zneužívané, či zanedbávané prostredníctvom grantistu OZ Náruč. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS NADACIAMARKIZA

Ukončená

Podpora a pomoc deťom v štyroch programových oblastiach – zdravie, vzdelávanie, sociálna inklúzia a násilie na deťoch. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS MOTYL

Ukončená

Získané finančné prostriedky sa použijú na plnú alebo čiastočnú úhradu nevyhnutných špeciálnych kompenzačných pomôcok pre členov, ktoré štát neprepláca vôbec alebo hradí len čiastočne. Medzi nevyhnutné kompenzačné pomôcky patria najmä:…...

Viac informácií Webstránka

DMS MEMORY

Ukončená

1. Dobudovanie Centra MEMORY (zateplenie budovy, vybudovanie MEMORYparku – modelovej rehabilitačnej záhrady pre pacientov) 2. Aktivizácia ľudí s Alzheimerovou chorobou v MEMORYparku so špeciálnymi exteriérovými terapeutickými prvkami. Trvanie zbierky: 25.8.2014 – 30.6.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS KRIDLO

Ukončená

Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov pre deti, ktoré sú v sociálnej núdzi, trpia rôznymi chorobami a podpora občianskych združení a dobrovoľných charitatívnych organizácií, ktoré pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným…...

Viac informácií Webstránka

DMS KALVARIA

Ukončená

Projekt dokončenia obnovy banskoštiavnickej Kalvárie je vzhľadom na mieru poškodenia jednotlivých objektov predpokladaný, ak všetko pôjde podľa plánu, na cca 10-12 rokov. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku ktorá dominuje mestu…...

Viac informácií Webstránka

DMS HNIEZDO

Ukončená

Cieľom projektu je podpora expertného poradenstva na krízovej linke Hniezda záchrany 0905 888 234, kde tehotná žena v núdzi dostane základné a psychologické poradenstvo. Trvanie zbierky: 1.8.2014 – 31.5.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS HEMO

Ukončená

Vyzbierané finančné prostriedky chceme použiť na realizáciu rehabilitačného táborov maloletých hemofilikov s rodičom (06/2015), rehabilitačného tábora detských hemofilikov (08/2015) a rekondično – rehabilitačné pobyty pre dospelých hemofilikov (08/2015, 11/2015).   Trvanie: 10.3.2015…...

Viac informácií Webstránka

DMS DOJCIME

Ukončená

Cieľom projektu je zabezpečenie fungovania poradne dojčenia na http://www.mamila.sk/pre-matky/poradna-dojcenia/ a príprava vydania novej knižky s názvom Praktický návod na riešenie otázok s dojčením Trvanie: 19.8.2014 – 15.8.2016...

Viac informácií Webstránka

DMS DOBREPRAVO

Ukončená

Cieľom projektu je: a) rozvíjať a ponúknuť Učenú právnickú spoločnosť ako apolitickú platformu pre právnikov a zamestnancov verejnej správy, a to tak vo vzťahu k odbornej verejnosti, ako aj vo…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...