Ukončené DMS zbierky.

DMS VIAC

Ukončená

Hlavným cieľom projektu je podporiť cielený osobnostný rozvoj mladých ľudí z regiónu Oravy ich účasťou na programoch neformálneho vzdelávania, ktoré rozvíjajú ich talent a kompetencie.  Trvanie: 1.12.2014 – 30.4.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS BROZ

Ukončená

Obnova prirodzeného lúčneho a  stepného charakteru cenných prírodných území pastvou a následné zlepšenie podmienok pre ohrozené druhy. Ochrana vzácnych druhov rastlín, živočíchov a biotopov. Zapojenie obyvateľov hlavného mesta, Podunajska a Bielych…...

Viac informácií Webstránka

DMS PRIBEHY

Ukončená

Všeobecný verejnoprospešný účel, na ktorý sa bude DMS zbierka vykonávať bude spočívať v rozvoji, ochrane a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosti; natáčanie a archivovanie rozhovorov s pamätníkmi bývalých totalitných…...

Viac informácií Webstránka

DMS ZDRAVIE

Ukončená

Pomoc pacientom s onkologickým ochorením mnohopočetný myelóm, zvyšovanie informovanosti o tejto chorobe, jej včasná diagnostika, podpora dostupnosti liečby pre všetkých pacientov, zvyšovanie adherencie pacientov k liečbe, organizovanie stretnutí pacientov, zabezpečenie bezplatných kúpeľných pobytov…...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Ukončená

Budovanie a poskytovanie služieb občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Cieľom našej terénnej sociálnej práce je podporiť klientov, aby sa…...

Viac informácií Webstránka

DMS SCLEROSIS

Ukončená

Cieľom projektu získať čo najviac finančných prostriedkov /1.etapa výstavby NCSM – Denný stacionár s rehabilitáciou/a pomôcť tak pacientom so SM /Sclerosis multiplex/ v SR postaviť NCSM – špecializované zariadenie, ktoré bude…...

Viac informácií Webstránka

DMS SANCA

Ukončená

Finančná pomoc slobodným matkám v krízovej a ekonomickej situácii prostredníctvom grantistu OZ Šanca pre nechcených. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS REUMA

Ukončená

Cieľom projektu je pomoc klientom, členom i nečlenom LPRe SR, pacientom s reumatickými diagnózami, aby im toto ochorenie neznižovalo kvalitu doterajšieho života a negatívne ich nepoznačilo v sociálnych a spoločenských…...

Viac informácií Webstránka

DMS PLAMIENOK

Ukončená

Finančná pomoc na zabezpečenie poskytovania paliatívnej starostlivosti pre deti, a podpora rodín, ktoré stratili svoje dieťa, prostredníctvom grantistu Plamienok, OZ. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS NAVRAT

Ukončená

Finančná pomoc náhradným rodinám, ktoré majú v starostlivosti deti z detských domovov prostredníctvom grantistu OZ Návrat. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS NARUC

Ukončená

omoc a podpora detí, ktoré boli týrané, zneužívané, či zanedbávané prostredníctvom grantistu OZ Náruč. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS NADACIAMARKIZA

Ukončená

Podpora a pomoc deťom v štyroch programových oblastiach – zdravie, vzdelávanie, sociálna inklúzia a násilie na deťoch. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS MOTYL

Ukončená

Získané finančné prostriedky sa použijú na plnú alebo čiastočnú úhradu nevyhnutných špeciálnych kompenzačných pomôcok pre členov, ktoré štát neprepláca vôbec alebo hradí len čiastočne. Medzi nevyhnutné kompenzačné pomôcky patria najmä:…...

Viac informácií Webstránka

DMS MEMORY

Ukončená

1. Dobudovanie Centra MEMORY (zateplenie budovy, vybudovanie MEMORYparku – modelovej rehabilitačnej záhrady pre pacientov) 2. Aktivizácia ľudí s Alzheimerovou chorobou v MEMORYparku so špeciálnymi exteriérovými terapeutickými prvkami. Trvanie zbierky: 25.8.2014 – 30.6.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS KRIDLO

Ukončená

Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov pre deti, ktoré sú v sociálnej núdzi, trpia rôznymi chorobami a podpora občianskych združení a dobrovoľných charitatívnych organizácií, ktoré pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...